kls-solutions.pl Reviews with ekomi-pl.com
26-09-2023

Kto potrzebuje świadectwa charakterystyki energetycznej i co to certyfikacja energetyczna? Komu zlecić audyt energetyczny dla programu Czyste Powietrze i uzyskać dofinansowanie do programu Moje Ciepło i dofinansowanie do programu Czyste Powietrze? Czym jest obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło?

Kto potrzebuje świadectwa charakterystyki energetycznej i co to certyfikacja energetyczna? Komu zlecić audyt energetyczny dla programu Czyste Powietrze i uzyskać dofinansowanie do programu Moje Ciepło i dofinansowanie do programu Czyste Powietrze? Czym jest obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło?

 

Kwestie związane z koniecznością zdobycia dokumentów takich jak świadectwo energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej zaprzątają głowę wielu właścicieli nieruchomości. Ich wykonanie sprawia bowiem, że można się starać się dofinansowanie do programu Moje Ciepło i dofinansowanie do programu Czyste Powietrze. Aby móc jednak je pozyskać konieczne jest zlecenie procedury, jaką jest audyt energetyczny dla programu Czyste Powietrze i obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło.

 

Świadectwo energetyczne – informacje ogólne

Świadectwo energetyczne jest opracowaniem zawierającym dane, będące efektem przeprowadzenia badania nieruchomości mieszkalnej bądź komercyjnej. W jego trakcie audytor energetyczny przygląda się wszystkim zmiennym, które pozwalają ze sporą dokładnością stworzyć charakterystykę energetyczną budynku.

 

Wykonujący odpowiednie pomiary audytor, zbiera dane dotyczące różnych systemów, których działanie związanie jest z konicznością pobierania przez urządzenia energii elektrycznej. Analizie poddawane są zarówno instalacje odpowiadające za ogrzewanie wnętrz, jak i elementy oświetleniowe. Dlatego sporządzenie świadectwa energetycznego wymaga udzielenia swobodnego dostępu wykonującemu audyt do wszystkich pomieszczeń budynku. Dzięki temu audytor jest w stanie dokonać pomiarów i oceny poprawności działania takich urządzeń, jak termostaty grzejników.

 

Profesjonalnie przygotowanie świadectwa energetycznego wymaga również oględzin stan poddaszy, w celu sprawdzenie izolacja termicznej, jak i zbiorników na ciepła wodę i urządzeń służących do jej podgrzewania. Opracowanie wskazuje także na rodzaj głównego paliwa, które wykorzystywanie jest ogrzewanie pomieszczeń.

 

Celem wprowadzania wymogu posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, jest wskazanie, iż budynek spełnia wszelkie normy środowiskowe i energetyczne. Pozwala stworzyć warunki do monitorowania i kontrolowania zużycia energii, przez co stanowi punkt wyjścia do bardziej oszczędnego korzystania z prądu.

 

Tym samym świadectwo energetyczne zawierają operacyjną ocenę energetyczną budynku, która została wykonana na podstawie danych odnoszących się do rzeczywistego zużycia energii. Dokument ów, zawierający szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika efektywności wykorzystywanej energii w konkretnym budynku, pozwala na ocenienie tego, czy i w jaki sposób można zwiększyć potencjał energooszczędności zabudowań.

 

Jak powstaje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Optymalnie przygotowane świadectwo charakterystyki energetycznej uwzględnia także szereg informacji odnoszących się do kwestii wykorzystania odnawialnych źródeł energii i innych technologii, pozwalających zapewnić niskoemisyjność budynku.

 

Najczęściej, dokument jakim jest świadectwo energetyczne przyjmuje formę porównania wydajności budynku z innymi nieruchomościami, podobnego typu. Spójne opracowanie wszelkich danych, pozwala więc na wyciągnięcie wniosków, dotyczących sprawnego, a przy tym efektywnego korzystania z energii.

 

W założeniu twórców przepisów prawnych, świadectwa charakterystyki energetycznej ma więc tworzyć swoisty informator, pozwalający wprowadzać niezbędne zmiany, pozwalające osiągnąć korzyści, za sprawą oszczędzania zużywanej energii. Sporządzenia precyzyjnego planu pozwala umiejętnie zarządzać budynkami, także dzięki wdrożeniu procedur umożliwiających osiągnięcia lepszych rezultatów na polu dążenia do wysokiej efektywności energetycznej. Uznać więc można, że stanowią praktyczny przewodnik dla właścicieli i zarządzających nieruchomościami, którzy mogą dzięki zebranym w takim opracowaniu danym, zmniejszyć koszty eksploatacji zajmowanej powierzchni.

 

Certyfikacja energetyczna – cel i przebieg procedury

Często występującym terminem w kontekście konieczności dostosowywania stanu budynków i ich instalacji do wymogów optymalnego wykorzystania energii, jest certyfikacja energetyczna. Chcąc wyjaśnić, czym jest ów proces, warto podkreślić, że stanowi on system mający w dłuższym okresie zagwarantować ograniczenie nieprzyjaznych klimatowi skutków, jakie wywołuje produkcja energii.

 

Dzięki niemu, kompleksowej analizie poddawane są różne aspekty, mające związek z wykorzystywaniem energii w budynkach mieszkalnych, handlowych i usługowych. W świetle zmian, jakie dotykają branżę energetyczną, sporym ułatwieniem jest korzystanie z możliwości, jakie daje analityka energetyczna, stanowiąca dziś jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin technologii. Potencjał , jaki ją charakteryzuje w podłączeniu z wiedzą audytorów energetycznych, legitymującym się posiadaniem odpowiednich uprawnień. rodzi szansę na rzetelną ocenę stanu systemu energetycznego budynku.

 

Proces certyfikacji energetycznej ma na celu zapewniać potencjalnym kupującym konkretne zabudowania rzetelne informacje odnoszące się do całej charakterystyki energetycznej budynku. Co więcej, dokument taki pozwala także na wskazanie praktycznych wskazówek, pomagających nowym użytkownikom na poprawę wydajności energetycznej. W efekcie pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji całego gmachu. Zawiera informacje dotyczące systemu ogrzewania, stosowanego w nich paliwa, jak i wentylacji. W trakcie przygotowywania raportu pod uwagę tworzone są również obliczenia, mające wskazać poziom oszczędności, jakie przyniesie wdrożenie zmian w elementach konstrukcyjnych i technicznych budynku.

 

Działania badawcze pozwalają na dokładne sprawdzenie, w jakim stopniu zachowane zostały standardy technologiczne w trakcie projektowania i budowy nieruchomości. Certyfikacja energetyczna jest procedurą pozwalającą dowieść, w jakim przedziale, jeśli chodzi o poziom energochłonności, mieści się konkretny budynek. Wynikiem specjalistycznego procesu jest wyszczególnienie kwoty kosztów, jakie generuje użytkowanie nieruchomości na co dzień, wraz z zaleceniami dotyczącymi poprawy efektywności gospodarczej nieruchomości.

 

Dokładne zbieranie danych i ich analiza

Specyfika nadawania certyfikatów energetycznych sprawia, że ocena energetyczna każdego budynku dokonywana jest na podstawie szeregu danych. Pod uwagę, w trakcie tworzenia odpowiedniego opracowania, brany jest choćby typ budynku. Stąd dokument zawierać powinien informację dotyczącą przeznaczenia nieruchomości i jego rodzaju, w tym informacji, czy stanowi budynek wolnostojący, czy jest częścią większego kompleksu. Zgromadzone w nim dane odnoszą się także do liczby pomieszczeń, które w nim wytyczono.

 

Niezbędnym elementem poprawnie wydanego certyfikatu energetycznego są dane zawierające numer referencyjny zabudowań, adres, wskazanie powierzchni użytkowej i datę jego wydania. Bez wątpienia cenną informacją są dane odwołujące się do materiałów, z jakich powstał budynek, jak również typu zastosowanie izolacji ścian.  Z uwagi na swój charakter, certyfikacja energetyczna przewiduje również oględziny konstrukcji dachu. Nie może zabraknąć również informacji o typie systemów grzewczych i rodzaju używanego do ocieplania paliwa.

 

Zważywszy na powyższe, wyraźnie widać, iż certyfikacja energetyczna wymaga przeprowadzenia dokładnego badania całej nieruchomości, celem zebrania szczegółowych danych dotyczących jej stanu. W tym celu musi mieć dostęp do pomieszczeń, a także urządzeń grzewczych i izolacji. Ocenie poddawana jest lokalizacja termostatów i stosowanych urządzeń, mających automatycznie sterować systemem ogrzewania. Opracowanie nie byłby pełne bez wskazania materiału, jaki został użyty do budowy oraz typów i ilości przeszkleń, jakie w nim zastosowano.

 

Certyfikacja energetyczna – na co zwracana jest uwaga?

 

Certyfikację energetyczną często wieńczą dane, będące punktem odniesienia, stanu energooszczędności budynku, względem podobnego zabudowania. Taka forma pozwala na łatwe wskazanie zadań, które pozwolą w przyszłości, doszlusować właścicielom lub zarządcom budynków do najlepszych standardów na polu energooszczędnego gospodarowania wszystkimi zasobami.

 

Konieczność projektowania poziomu efektywności energetycznej budynków dotyczy szeregu rozmaitych zabudowań. Prawu podlegają tak obiekty przemysłowe, jak i usługowe, na dodatek listę tę uzupełniają budynki użyteczności publicznej. We wszytkach tych typach zabudowań certyfikacja energetyczna stanowi asumpt do przeglądu stanu izolacji termicznej ścian i dachu, gdyż zastosowanie odpowiednich komponentów w tym zakresie pozwala na poprawę zysków ciepła w całym budynku. Podobnym oględzinom poddawane są okna. Ich forma i jakość uszczelnienia ma bowiem spory wpływ na występowanie strat cieplnych.

 

Co więcej, przegląd pozwala wskazać, czy nie warto postaci na bardziej wydajne klimatyzatory i systemy ogrzewania wody, oparte na modele cechujące się wysoką wydajnością. Analizie poddawane są także zastosowane systemy, pozwalające na korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, wykorzystywanie tak do produkcji ciepła, jak i energii elektrycznej.

 

O tym, że właściciele i zarządzający budynkami nie powinni lekceważyć spełnienia obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego, dowodzi możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Za niedostosowanie stanu budynków do obowiązujących przepisów grożą bowiem kary administracyjne, w postaci grzywien.

 

Środki finansowe na modernizacje energetyczną

 

Dofinansowanie do programu Moje Ciepło stwarza właścicielom domów okazję do zakupu nowoczesnych systemów grzewczych, jakimi są pompy ciepła. Pozwalają one w efektywny sposób ogrzewać powierzchnie użytkowe, jednocześnie dbając o zmniejszenie negatywnych skutków środowiskowych.  będących efektem użycia paliw kopalnych. Zasadniczym celem wykorzystania tej technologii jest ograniczenie emisji do atmosfery substancji, które powstają w wyniku spalania paliw kopalnych, głównie dwutlenku węgla. Wsparcie na zeroemisyjne źródła ogrzewania stanowi formę pomocy, które wykorzystać można na zakup nie tylko pomp ciepła, ale całego potrzebnego oprzyrządowania, w tym zbiorników na ciepłą wodę.

 

Z programu oferującego dofinansowanie do programu Moje Ciepło może skorzystać osoba, która jest właścicielem jednorodzinnego budynku. Kwota wsparcia może być różna. Obowiązujące przepisy sprawiają, że uzyskać można wparcie na poziomie 30, a nawet 45% kosztów.

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie do programu Moje Ciepło, do wniosku należy dołączyć szereg wymaganych dokumentów. Wśród nich znajdują się między innymi pozwolenia na budowę, czy informacja o jej zakończeniu, tudzież decyzja o zezwoleniu na użytkowanie. Niezbędnym elementem wniosku jest świadectwo charakterystyki energetycznej bądź charakterystyka energetyczna budynku. Właściciele lub użytkownicy budynku powinni posiadać także kartę produktu – pompy ciepła. Do tego nie wolno zapomnieć o protokole odbiorczym. Wymóg formalny stanowi także konieczność dołączania faktury i potwierdzenie płatności.

 

Jak uzyskać dofinansowanie do programu Moje Ciepło?

 

dofinansowane do programu Moje Ciepło można się starać w dowolnym terminie. Okres ten ogranicza wyłącznie wykorzystanie wszystkich dostępnych środków finansowych.

 

Istotną informacją jest to, że wszelkie urządzenia, na jakich zakup wydatkowane będą pieniądze pochodzące z dofinansowania, mają obowiązek spełniać określone wymagania techniczne. Dodatkowo należy spełnić standardy maksymalnej wartości zapotrzebowania za nieodnawialną energię pierwotną w trakcie roku, która zostanie wykorzystana go ogrzewania nieruchomości, a także dostarczania mieszkańcom ciepłej wody, czy zapewniania odpowiedniej wentylacji.

 

Jednym z warunków możliwości ubiegania się dofinansowanie do programu Moje Ciepło jest również postawianie na jak najnowsze urządzenia, tworzące elementy całego systemu. Co więcej, pompa ciepła musi współgrać z systemem ogrzewania wodnego nastawionego na niskie temperatury, jak i reprezentować odpowiednią klasę energetyczną, w tym wypadku określoną symbolem A+.

 

W przepisach ujęto także inne ważne przepisy. Każdy, kto otrzyma tego typu wsparcie, korzystać musi z zakupionej pompy ciepła przez okres nie krótszy niż 5 lat, od jego otrzymania. Poza tym na beneficjentów nakładany jest obowiązek poinformowania o uzyskanej dotacji.

 

Dofinansowanie do programu Moje Ciepło pozwala pokryć opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej, które jednakże musi zostać wykonane z zastosowaniem odpowiedniego systemu, celem ujęcia go w rejestrze charakterystyki budynków. Dodatkowo z uzyskanej kwoty można zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, pozwalającej przygotować prace pod zamontowanie gruntowej pompy ciepła.

 

Cel i reguły obejmujące dofinansowanie do programu Czyste Powietrze

 

Efektywne wykorzystanie środków, pozyskanych w ramach tego programu Czyste Powietrze pozwala na sfinansowanie szeregu prac, mogących dostosować daną nieruchomość do nowych standardów energetycznych i klimatycznych. Wydatkowanie one mogą być głównie na wymianę wiekowych, a co za tym idzie, niedziałających efektywnie źródeł ciepła, jakie tworzą piece węglowe, na nowoczesne systemy cieplne.

 

Program, jaki gwarantuje dofinansowanie do programu Czyste Powietrze, ma na celu wsparcie właściciel domów w zastąpieniu źródeł ciepła, które zanieczyszczają środowisko na systemy, które są dla niego obojętne. Korzystać z nich mogą wszyscy, którzy decydując się za budowę lub zakup domu jednorodzinnego pragną korzystać z budynku, który będzie nie tylko ekologiczny, ale także znacznie bardziej energooszczędny. Zastosowanie nowoczesnych systemów ogrzewania pozwala bowiem na zmniejszenie kosztów utrzymania w nim odpowiedniej temperatury i dostępu do ciepłej wody.

 

Dofinansowanie do programu Czyste Powietrze spożytkować można w rozmaity sposób. Dość powiedzieć, że wśród możliwości wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego znaleziono pole do wymiany stolarki okiennej, w celu graniczenia strat ciepła. Ponadto sfinansować za to można materiały i prace, mające na celu stworzenie warstwy dociepleniowej nieruchomości. Dodatkowe pole do prac, po sięgnięciu po pomoc pieniężną stanowi możliwość skorzystania z niewielkiej instalacji fotowoltaicznej i systemu mechanicznej wentylacji, umożliwiającej jednocześnie odzyskiwanie ciepła. Tzw. rekuperacja pozwala na automatyczną wymianę powietrza w domu, z zachowaniem we wnętrzu, wytworzonego uprzednio ciepła.

 

Kwoty, jakie obejmuje dofinansowanie do programu Czyste Powietrze, przydzielane są z uwzględnieniem, podstawowego, rozszerzonego, jak maksymalnego poziomu. Aby móc się ubiegać o którekolwiek z takiego wsparcia, koniecznie jest wykazanie własnych dochodów. To bowiem na ich podstawie uprawnienie do otrzymania pomocy ludzie kwalifikowani są do konkretnego z progów. Co ważne o dotację mogą ubiegać się nie tylko osoby fizycznie, ale także gminy, które wspomagać mogą konkretnie projekty modernizacyjne.

 

O dofinansowanie do programu Czyste Powietrze ubiegać się można, składając odpowiedni wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Audyt energetyczny dla programu Czyste Powietrze

 

Transformacja energetyczna, jakiej jesteśmy dziś świadkami, wymusza dokonywanie wielu zmian w ogólnym systemie wytwarzania, dystrybucji i zużywania energii elektrycznej. Przekierowanie torów na wykorzystanie w jak największym zakresie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych stało się faktem. Aby jednak kontrolować to, jak przebiega proces wrażania mian w tym zakresie, koniecznie jest stosowanie procedury, jaką jest audyt energetyczny dla programu Czyste Powietrze. Konieczność jego wykonania bezpośrednio wiąże się z coraz bardziej śrubowanymi wymogami dotyczącymi kwestii środowiskowych.

 

Wg raportu „Zasady metodyczne badań statystycznych z zakresu energii ze źródeł odnawialnych” wydanego przez GUS w 2016 r. z zasobów źródeł energii odnawialnych można czerpać, w zasadnie w sposób nieograniczony. Najpowszechniej wykorzystywanymi w tym zakresie źródłami jest energia pozyskiwania z siły wody, energia geotermalna, energia słoneczna, jak i pochodząca od siły wiejącego wiatru oraz wszelkich biopaliw.

 

Chęć przestawienia gospodarki na zrównoważone wykorzystanie energii, pochodzącej głównie ze źródeł odnawialnych, ma w założeniach ustawodawców dać owoce, w postaci znacznego ograniczenia wpływu emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji. A tym samym, przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu.

 

Audyt energetyczny dla programu Czyste Powietrze ma stanowić procedurę dającą możliwość wyjścia naprzeciw konieczności zadbania o stan planety, a zwłaszcza zapewniania wykorzystania systemów i narzędzi, charakteryzujących się nieemitowaniem dwutlenku węgla. Dokonanie zmian systemu ogrzewania polegającej na wykorzystaniu energii ze źródeł nisko emisyjnych i odnawialnych przebiega głównie poprzez wymianę źródeł ciepła. Likwidacja pieców opalanych węglem na rzecz bardziej ekologicznych systemów ma przynieść szereg korzyści, w tym ten najważniejszy, polepszenia stanu powietrza.

 

Wobec wszystkich wymienionych funkcji, jakie spełnia audyt energetyczny Czyste Powietrze, śmiało można uznać, że jedną z ważniejszych rzeczy, na jakie zwraca uwagę, jest wpływ na zmniejszenie śladu węglowego. Wnikliwie przeprowadzona procedura stanowi bowiem asumpt do poznania poziomu efektywności energetycznej nieruchomości. W rezultacie opracowanie może wskazać na taki sposób ograniczania energii, który nie będzie negatywnie wpływała na korzystające z niej osoby.

Emisja dwutlenku węgla do atmosfery stanowi bowiem kluczową wartość, z punktu widzenia dążenia do przystosowania różnego rodzaju systemów i urządzeń do tego, by nie wpływała ona na zmiany klimatyczne.

 

Ogólne audyty energetyczne

 

Nieco inną procedurę, stanowią ogólne audyty energetyczne pozwalające na przystosowanie nieruchomości, wraz z istniejącymi w nich instalacjami do efektywnego wykorzystywania energii.

 

Dzięki wykonaniu odpowiednich pomiarów, w tym polegających na ustaleniu przepływów energii, a następnie wprowadzeniu zmian w strukturze gmachu i jego instalacjach, audyty energetyczne dają szanse na zachowanie maksymalnej efektywności energetycznej, tak w obiektach mieszkalnych, jak i handlowych oraz usługowych.

 

W czasie ich przeprowadzania specjaliści przyglądają się systemom grzewczym, a sporządzone przez nich materiały pozwalają na dostosowanie izolacji do potrzeb konkretnego budynku.

 

Dodatkowo poprzez ocenę elementów oświetlenia audyty energetyczne stwarzają okazję do zmniejszenia używanej energii elektrycznej, w celu utrzymania podobnego stanu oświetlenia. Zerkając w takie opracowanie, znaleźć można wiele przydatnych wskazówek pozwalających dobrać system oświetleniowy do warunków konkretnej nieruchomości. Dzięki temu każdy właściciel, czy też zarządca może stosować odpowiednie, najbardziej energooszczędne rodzaje lamp i żarówek. Kolejnym aspektem, który pozwala przeanalizować cała procedura, jest to, czy w danej nieruchomości sprawdzi się system automatycznego sterowania oświetlaniem, wykorzystujący czujniki światła dziennego. Odpowiednia integracja tego typu technologii z nieruchomością jest jednym z często wykorzystywanych procesów, w trosce o zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii elektrycznej, w celu zachowania odpowiedniego poziomu oświetlenia.

 

Dodatkowo dokładnie przygotowane audyty pozwalają wyszczególnić, które procesu produkcyjnie w przedsiębiorstwach można poprawić, gwarantując bardziej efektowne wykorzystanie energii. W rezultacie nie może dziwić, że są podstawowym narzędziem do tego, by dbać o wysoką wydajność energetyczną dowolnych zabudowań.

 

Korzyści audytu energetycznego

 

Postawić można tezę, iż audyty energetyczne stanowią pierwszy krok w celu zapewniania przez właścicieli i użytkowników budynków szeregu korzyści. Tak wynikających wprost z oszczędnego gospodarowanie energii, jak i spojrzenia na te kwestie z szerszej perspektywy. W tym ujęciu warto zwrócić uwagę na społeczne aspekty, uwzględniające ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Aczkolwiek to nie wszystkie zalety, gdyż kolejnym z wartych podkreślenia elementów, jest zachowanie większego ogólnokrajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Audyty energetyczne przyczyniają się do wskazania nieefektywnych zachowań użytkowników danej nieruchomości. Przez to, zadbać można o zmianę przyzwyczajeń w kontekście korzystania z energochłonnych sprzętów, a co za tym idzie odniesienie wymiernych korzyści finansowych.

 

To o tyle istotne, że poprawa efektywności energetycznej jest, w zasadzie jedyną, godną polecenia drogą do stałego dbania o zmierzenie ilości wykorzystywanej energii. Rosnący rozwój gospodarczy, pojawianie się nowych technologii i sprzętów, tworzy bowiem model życia, który z pewnością nie będzie tworzył pole do oszczędzania energii. W tym kontekście niewątpliwie istotną rolę pełni dostosowanie budynków do maksymalnego poziomu energooszczędności, gdyż stanowią główne elementy systemu pobierającego energię elektryczną. W rezultacie w trakcie prac koniecznie jest dogłębne przemyślenie wszelkich funkcji, jakie cechują systemy grzewcze, oświetleniowe, chłodnicze i wentylacyjne.

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło

 

Wybór technologii ogrzewania może mieć niebagatelny wpływ na to, w jakim stopniu przebiegać będzie jego eksploatacja. Jej koszty, w zależności od wybranego systemu mogą się bowiem radykalnie zmniejszyć. Wynika to z użycia bardziej efektywnych urządzeń, charakteryzujących się dużą większą sprawnością działania. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pozwala na dobranie odpowiedniej technologii do ogrzewania tak pomieszczeń, jak i wody w budynku.

 

Ogólnie rzecz ujmując, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło, polega na wykonaniu dokładnych pomiarów, których wyniki stanowi ukazana w kilowatach energii na metr kwadratów, suma energii, jaka musi być dostarczona, celem zapewniania odpowiednich warunków cieplnych.

 

W trakcie prac specjaliści pochylają się także nad ogólnym poziomem szczelności budynku. Aby zapewnić jak największy jego poziom działań, ocenie poddawany jest rodzaj i stan izolacji termicznej fundamentów, ścian oraz stropów w piwnicach. Ma to kolosalne znaczenie, gdyż umiejętne zdiagnozowanie miejsc, z których ucieka ciepło, że przyczynia się do zmniejszenia strat cieplnych nawet o kilkadziesiąt procent.

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło jest formułą, która wskazuje również wartość zaoszczędzonej energii, która byłaby potrzebna do ogrzewania wszelkich pomieszczeń, po wprowadzeniu zmian w charakterystyce budowlanej i technicznej nieruchomości, tak mieszkalnej, jak i użytkowej. Tym samym stanowi narzędzie do możliwości sprowadzania zmian, pozwalających odzyskiwać wytwarzaną energię cieplną, także w sytuacjach, kiedy stanowi ona produkt uboczny działalności przedsiębiorstwa. Jej uchwycenie, a następnie wykorzystywanie w procesie grzewczym, stanowi modelowy wręcz przykład podejścia do efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych.

 

Nie bez kozery uznaje się, że procedurą, jaka jest obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło stanowi jeden z elementów szerszego procesu, jakim jest planowanie energetyczne. Pozwala bowiem na wskazanie drogi, która prowadzi do efektywnego wykorzystania energii, jaka zużywania jest na dostarczenie ciepła do odbiorcy końcowego. By móc wyciągnąć odpowiednie wnioski koniecznie jest poddanie gruntownej analizie wiele części systemów, odpowiadających za zapewnienie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynków. Zbierane są także dane zarówno o aktualnej sytuacji, jak i skutkach wprowadzania zaproponowanych w opracowaniu zmian.

 

Modelowanie energetyczne

 

Dzięki tworzeniu rozmaitych modeli, specjaliści w zakresie energetyki są w stanie przewidzieć, jak konkretne zmiany wpłyną na zużycie energii. Pozwala to wskazać konkretne do przeprowadzania prace, które pomogą wdrożyć bardziej zrównoważone systemy energetyczne, zapewniające możliwości utrzymania tej samej temperatury.

 

Godne podkreślenia jest to, że obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepłoprowadzone jest za pośrednictwem narzędzi modelowania energetycznego, pozwalających na wykonacie symulacji wydajności budynku. Dzięki nim możliwe jest uwzględnienie szeregu różnych paramentów, w tym zapotrzebowania na energię cieplną. Tworzone symulacje uwzględniają wpływ historycznych wartości temperatur, naturalnego oświetlenia słonecznego na ogrzewanie ścian i wnętrz gmachów, czy wskazanie poziomu komfortu cieplnego. Do tego analizie poddawany jest stan przegród budowlanych.

 

Niemniej, warto pamiętać o tym, że jak każda procedura pomiarowa obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło, choć wykonywane jest dbałością o jak największą dokładność, jak uzależnione od występujących warunków naturalnych. Ich wpływ na wyniki może być różny, aczkolwiek stale rozwijająca się technologia, pozwala tworzyć modele cechujące się wysokim odzwierciedleniem rzeczywistości.

 

Źródła:

https://www.epcforyou.co.uk/epc-survey-report/

Display Energy Certificates (DEC) Technical Manual: Methodology to produce Display Energy Certificates; Sustainable Energy Authority of Ireland; czerwiec 2023

https://wfosigw.pl/szansa-na-uzyskanie-z-nfosigw-dotacji-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-program-moje-cieplo-wystartowal/

https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/8/1/1/zasady_metodyczne_badan_statystycznych_z_zakresu_energii_ze_zrodel_odnawialnych.pdf

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5890/5/1/1/instrumenty_poprawy_efektywnosci_energetycznej_polskiej_gospodarki.pdf

Poprzedni wpis Następny wpis

Jesteś zainteresowany oferowanymi przez firmę KLS usługami lub chcesz zapisać się na dostępne szkolenia? Masz wątpliwości co do ich doboru lub chcesz skonsultować się w zakresie naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Dziękujemy, przyjeliśmy twoje zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe.

logo

ul. Michała Wołodyjowskiego 8 98-300 Wieluń

Formularz kontaktowy

kontakt